Menu
Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδακτική Μεθοδολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο

Μία από τις κεντρικές διαστάσεις των προγραµµάτων σπουδών του 2011 για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι ο κριτικός γραµµατισµός, με την έννοια της καλλιέργειας της κριτικής ανάλυσης του λόγου από τους μαθητές. H ύπαρξη πλέον μιας τεράστιας ποικιλίας μορφών κειμένων και γλωσσών επιτάσσει την προσέγγιση και την κατανόηση της γλώσσας όχι μόνο στο επίπεδο του λόγου και της μορφοσυντακτικής και γραμματικής του εξομάλυνσης αλλά και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες να συνδιαμορφώνουν κριτικά το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συνεπώς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικά το προπύργιο και το θεμέλιο για τη μετέπειτα εξέλιξη παιδιού – εφήβου ως ολοκληρωμένο και ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Η Νεοελληνική Γλώσσα πέραν του στενού και οριοθετημένου περιβάλλοντος της ως σχολικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σηματοδοτεί την ιστορία, τον πολιτισμό, την προέλευση, την επάρκεια στη γνώση και στην επικοινωνία, την εξέλιξη. Στοχεύοντας, λοιπόν, στη γνωριμία μας με αυτήν οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με την ιστορική πορεία της όσον αφορά την αντιμετώπιση της βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων, με νέες τεχνικές μεθόδους διδασκαλίας που θα στηρίζονται στην αυτενέργεια και στην ενθάρρυνση και δεν θα κινούνται στα στεγανά της παραδοσιακής τάξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθεί ο όρος ψηφιακός εγγραμματισμός και η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του γλωσσσικού γραμματισμού, διερευνώντας συνάμα το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα  στο οποίο πρέπει να εκτυλίσσεται η διδακτική πράξη. Εν τέλει θα αποκτηθούν εκείνες οι δεξιότητες που θα καταστήσουν ικανό το φοιτητή και μελλοντικό δάσκαλο αλλά και τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό στη δημιουργία σχεδίων εργασίας των γλωσσικών ενοτήτων, στην παραγωγή λόγου, στην κατάρτιση ασκήσεων, στην επαρκή και τεκμηριωμένη αξιολόγηση, στη χρήση νέων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-φιλολόγους, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και να εφαρμόσουν νέες, σύγχρονες τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας. Απευθύνεται, επίσης, σε πτυχιούχους τμημάτων φιλολογικής κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να συμπληρώσουν τη γνώση τους σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα, θα συμβάλει σημαντικά στην προετοιμασία και ενημέρωση εκπαιδευτικών και στελεχών που πρόκειται να συμμετάσχουν μελλοντικά σε κάποιο σχετικό διαγωνισμό (π.χ. διαγωνισμός διορισιμων εκπαιδευτικών Κύπρου).

Το σεμινάριο διεξάγεται και στη Θεσσαλονίκη

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Αναλυτικες Πληροφοριες

Διοργανωτής:

logo

Με την ευγενική υποστήριξη:

paideia ergasia logo      socialpolicy        


filologikos istotopos

Θεματικές:

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός της ενότητας είναι να προσεγγιστούν κριτικά και να μελετηθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε γυμνασιακό όσο και σε λυκειακό επίπεδο. Ειδικότερα, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) που εισηγείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιχειρείται μια κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης και οριζόντια διασύνδεση των μαθημάτων  μέσα από θεμελιακές έννοιες με απώτερο σκοπό την διαφοροποίηση θέασης των στόχων, της μεθοδολογίας και της διδακτικής πράξης.Βασικές αρχές μεθοδολογίας και  σχεδιασμού της διδασκαλίας

Η διδασκαλία δεν έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα αλλά προσδιορίζεται από μια σειρά παραγόντων που συνθέτουν την ουσία της και αναλύονται στο παιδαγωγικό κλίμα, στο περιεχόμενο, στις αρχές, στους στόχους, στις διδακτικές μεθόδους, στην πορεία της διδασκαλίας, τις τεχνικές και στην αξιολόγηση των μαθητών και της μάθησης.    Μελέτη σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος  στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση των στόχων, του περιεχομένου, της μαθησιακής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Άμεση απόρροια αυτού είναι η κατάκτηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η ικανοποιητική χρήση της σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας.Η μέθοδος project

Θεωρητική προσέγγιση της ως προς τη νεοελληνική γλώσσα ως διδακτικό αντικείμενο. Το project αποτελεί στην ουσία έναν τρόπο έρευνας και συνιστά ένα σχέδιο εργασίας. Σημαντικό ρόλο στη μεθοδολογία του διαδραματίζουν οι ανάγκες, οι προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, γι αυτό και η αξιοποίηση της προωθεί την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Η εφαρμογή της µμεθόδου απαιτεί αναδιοργάνωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, αναδιαμόρφωση του ωραρίου µε το οποίο λειτουργεί το σχολείο και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας των δασκάλων. Μελέτη σύνδεσης της μεθόδου με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη.Προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος

Στα πλαίσια ειδικότερα του μαθήματος της Νέας Ελληνικής γλώσσας θα παρουσιαστούν ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας ενοτήτων όλων των σχολικών τάξεων, θα πειραματιστούν οι συμμετέχοντες με την κατάρτιση ατομικών ή ομαδικών σχεδίων επί χάρτου και την κατασκευή κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών.


Εισηγητής/ες:
Εισηγητής/ες
Εισηγητές κείμενο:


Η Ρούσου Σοφία είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία εισήχθη με υποτροφία εισαγωγής από το ΙΚΥ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το ίδιο τμήμα καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παράλληλα, κατέχει πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Υπουργείο Παιδείας στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΣΔΕ, Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τίτλο «Διδακτική και Ψυχολογική στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο». Διαβάστε περισσότερα...

Η πολυετής διδακτική και επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πλούσια πρακτική εμπειρία στην εκπαίδευση Ενηλίκων. Εργάστηκε ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό – Οδυσσέας», ως εκπαιδεύτρια στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπου δίδασκε στα προγράμματα ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, δημιουργικής γραφής, ιστορίας και υποστήριξης γονέων Τσιγγάνων επί πέντε συναπτά έτη. Επίσης, εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια-διδάσκουσα στα ΣΔΕ Σερρών και ως καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επί 5 συναπτά έτη ενώ έχει διδάξει και στην ιδιωτική εκπαίδευση έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ακόμη, ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Σερρών, δίδασκε Παιδαγωγικά στο τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών επί τρία συναπτά έτη, ενώ συνεργάζεται και ως Επιμορφώτρια / Εισηγήτρια με την εταιρεία Employ. Έχει συγγράψει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Παιδαγωγικά», το οποίο διανεμόταν στους φοιτητές του σχετικού τμήματος. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και αρθρογραφία σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά. Για την κοινωνική και εκπαιδευτική της δράση και προσφορά σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, τιμήθηκε με Δίπλωμα από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών.


Γιατί να το παρακολουθήσω:

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


Γιατί πολύ απλά ξέρουμε τις ανάγκες σου και πληρούμε ποιοτικές προδιαγραφές!


Πάνω από 10 χρόνια ασχολούμαστε με την δια βίου εκπαίδευση, έχοντας επιμορφώσει σε 16 πόλεις της Ελλάδας σχεδόν 45.000 συμμετέχοντες μέσω ενός δικτύου 50 καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.


Γιατί το Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ και η Employ είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας και ένας φορέας με το ισχυρότερο brand στα πεδία της Δια Βιου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τεράστιο δίκτυο συνεργατών ανα την Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται μια επιμόρφωση από έναν αναγνωρίσιμο φορέα και όχι συμμετοχή σε ένα από τα δεκάδες σεμινάρια που γίνονται από άγνωστους ιδιώτες και μη εξειδικευμένους φορείς.


Γιατί οι εισηγητές μας είναι οι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εισηγητές που επιλέγονται με ποιοτικά κριτήρια. Καθηγητές Πανεπιστήμιων, κάτοχοι διδακτορικών, έμπειροι και ανεγνωρισμένοι επιστήμονες με επώνυμα στοιχεία και αναλυτικά cv. Έτσι διασφαλίζετε πως δεν θα σας επιμορφώσει κάποιος εισηγητής αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας.


Ας αφήσουμε λοιπόν κάποιες εικόνες προηγούμενων δραστηριοτήτων μας να μιλήσουν από μόνες τους

Σημαντικές Πληροφορίες:

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής

  27 - 28  Μαΐου 

 • Ώρα Προσέλευσης

  10.00-10.30

 • Ώρες Διεξαγωγής

  10.30-15.30

 • Δυνητικοί Συμμετέχοντες

  Εκπαιδευτικοί, Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογικής Κατάρτισης, Φοιτητές

 • Μορφή

  Δια Ζώσης 

 • Πιστοποίηση

  Στους συμμετέχοντες παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βιου Μάθησης της Employ

 • Επιστημονικό Υλικό

  Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρόσθετες Παροχές

  Φάκελος συνέδρου | Μπλοκ σημειώσεων | Στυλό

Testimonials:

Το σεμινάριο της Employ ήταν για εμένα μια από τις αρτιότερες εκπαιδεύσεις που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια

Πετίκη Αφροδίτη

Άριστοι επιμορφωτές, ουσιαστική επιμόρφωση, άρτια διοργάνωση

Παπαδόπουλος Πέτρος

Μακράν ότι καλύτερο έχω παρακολουθήσει ως εκπαιδευτικός

Στάμου Μάρα

Αν και πίστευα πως θα συμμετέχω σε μια απλή διάλεξη, στην πράξη παρακολούθησα ένα εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο. Μπράβο σας.

Στεφόπουλος Χρήστος

Συχνές Ερωτήσεις:

Για ποιο λόγο να συμμετέχω στα προγράμματα της Employ;


Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες μέσω αναγνωρισμένου κύρους επιμορφωτών. Για όλους τους επιμορφωτές αναρτάται αναλυτικό βιογραφικό προκειμένου να γνωρίζετε πλήρως το υπόβαθρο και την αξία τους. H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή και πλέον εμπειρία και πλέον στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία - φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


Θέλω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το παρακολουθήσω.


Μην στεναχωριέστε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας ακολούθως και εμείς θα σας δώσουμε περιθώριο να αποφασίσετε μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες και εφόσον το αποφασίσετε, προχωράτε στη συνέχεια στην οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;


Είτε μπορείτε να δείτε ακολούθως τη διαδικασία και να δηλώσετε συμμετοχή μέσω διαδικτύου είτε να μας καλέσετε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.230545 ή 211.7706766 καθημερινά 09.00-18.00.


Χώρος Διεξαγωγής:


Βιβλιοθήκη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Αγ. Ελεούσης 4, Ψυρρή


Στάση Μετρό: Monastiraki

Δίδακτρα:

75€
Για εγγραφές μέχρι 23/05/2017

Φοιτητές - Άνεργοι

Κανονική Συμμετοχή
95€
Για εγγραφές μέχρι 23/05/2017

Εκπαιδευτικοί

Επαγγελματίες

Ιδιώτες

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή
115€
Για εγγραφές από 24/05/2017 μέχρι την ημέρα διεξαγωγής
Κατόπιν διαθεσιμότητας και τηλεφωνικής επικοινωνίας

Αίτηση συμμετοχής:

Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας | Αθήνα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Για να συμμετέχετε συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής και θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 48 ωρών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για πληροφορίες στα 2310.230545 | 211.7706766.
(καθημερινά 09:00 - 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*
Invalid Input

ΣΠΟΥΔΕΣ*
Invalid Input

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
Invalid Input

E-MAIL*
Invalid Input

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*
Invalid Input

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*
Invalid Input

ΠΟΛΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*
Invalid Input

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ:*
Invalid Input

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ;*
Invalid Input

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ;*
Invalid Input

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για να οριστικοποιήσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να κάνετε απαραιτήτως τις ακόλουθες ενέργειες:1. Αποστέλλετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής και αναμένετε ενημερωτικό μήνυμα στο e-mail που δηλώσατε εντός 48 ωρών.

2. Μόλις λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε κατάθεση της προκαταβολής που είναι 15€.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK 0026.0037.01.0200499162
(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)
Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ - ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY
 
Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Ρ27 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. Επίσης, μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

3. Εάν είστε σε κατηγορία που δικαιούστε ειδική έκπτωση (φοιτητής/τρια-άνεργος/η) θα πρέπει να προσκομίστε και σχετικό αποδεικτικό (πάσο, βεβαίωση ανεργίας κ.λπ.) κατά την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης διαφορετικά δεν ισχύει η σχετική έκπτωση.

4. Εάν είστε εταιρεία-φορέας και επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη γραμματεία για τα στοιχεία έκδοσης τιμολογίου μόλις αποστείλετε την παρούσα αίτηση.

5. Διαδικαστικές Επισήμανσεις
α. Η συμμετοχή σας θεωρείται δεδομένη μόνο με την εμπρόθεσμη κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό και επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά.
β. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται μόνον εφόσον αποσταλεί φαξ / email ακύρωσης με τα στοιχεία του συμμετέχοντα 10 ημέρες πριν την εκδήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξολοκλήρου και μπορεί μόνο να αντικατασταθεί η συμμετοχή σας με άλλο πρόσωπο για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά την εταιρεία τουλάχιστον (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
γ.  Σε περίπτωση ματαίωσης της δραστηριότητας υπό ευθύνη της εταιρείας το πόσο επιστρέφεται στους δικαιούχους.
δ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά. Με την παρούσα ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνετε ότι κατανοήσατε και έχετε ενημερωθεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.e-employ.gr για τη σχετική δραστηριότητα που αναφέρετε πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

6. Σε περίπτωση που αποδέχεστε τα παραπάνω (παρ. 1.2.3.4.5) πατήστε αποστολή για να οριστικοποιήσετε την αίτηση συμμετοχής σας. 

*
Invalid Input

Η ανακοίνωση της επιμόρφωσης σε μορφή PDF:

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε pdf εδώ

Ημερομηνία:
27-28 Μαΐου
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Διοργάνωση:
Επιστημονικό Σεμινάριο

Δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 211 7706766 / 213 0360288
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Βασ. Όλγας 97, 546 43
T. 2310 230545
F. 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×