Menu

Μια προοπτική καριέρας που ελάχιστοι απόφοιτοι ανθρωπιστικών, κοινωνικών και επιστήμων υγείας έχουν αντιληφθεί!

Την ίδια ώρα που χιλιάδες ενδιαφερόμενοι επικεντρώνονται στα μητρώα των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ τα τελευταία χρόνια, υφίσταται ένα μητρώο στελεχών που ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί την αξία και την προοπτική του. Ένα μητρώο στο οποίο πρακτικά είναι ελάχιστοι εγγεγραμμένοι. Ενδεικτικά, σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόλις 132 στελέχη ΣΥΥ. Αν αναζητήσετε στελέχη ΣΥΥ στο νομό Ημαθίας θα βρείτε μόλις 4!!
Ποιο είναι όμως το στέλεχος των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και που απευθύνεται;
Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) ορίζονται οι δράσεις και ενέργειες που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Πρακτικά αναφερόμαστε σε Υπηρεσίες και Φορείς που ασχολούνται, στοχεύουν και σχετίζονται με:
1. ατομική και ομαδική στήριξης ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά.)
2. κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
3. επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
4. υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές
5. υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές κ.α.

Ως Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται ο ειδικός ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και ειδικές συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ. να αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων, να καθοδηγεί τους ωφελούμενους στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ατομικής και ομαδικής προσέγγισης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους που μπορεί να σχετίζονται με την εύρεση εργασίας, την κοινωνική επανένταξη κ.λπ.

Ως Εισαγωγικό Μητρώο στελεχών Σ.Υ.Υ. ορίζεται ο κατάλογος του ΕΟΠΠΕΠ στον οποίο εγγράφονται τα στελέχη Σ.Υ.Υ. Η ένταξη στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.

Η σπουδαιότητα αυτού του μητρώου; Συμφώνα με τη σχετική απόφαση, από την 1.1.2008 και εξής στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα και τις δράσεις Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών απασχολούνται μόνον οι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων στελεχών Σ.Υ.Υ. αλλά ακόμα και στελέχη ενταγμένα στο εισαγωγικό μητρώο ΣΥΥ σε κάποιες κατηγορίες δράσεων. Για παράδειγμα στα προγράμματα voucher ο πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών οφείλει να έχει στις τάξεις του στελέχη ΣΥΥ. Νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν όπως αναφορικά με το κομμάτι της διδασκαλίας απαιτούν στελέχη πιστοποιημένα για την εκπαίδευση ενήλικων, από το μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, το ίδιο εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί και για όσα στελέχη θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής κ.λπ. στους ωφελούμενους όπου θα αντλούνται από το μητρώο στελεχών ΣΥΥ. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραληφθεί και το πλήθος φορέων ΜΚΟ, Κοινωφελών επιχειρήσεων, φορέων συμβουλευτικής κ.λπ. όπου σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση πιστοποίησης των δράσεων τους να κληθούν να επιλέξουν αντίστοιχα στελέχη Σ.Υ.Υ.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο στελεχών ΣΥΥ; Οι δυνητικές κατηγορίες είναι αρκετές και αφορά πλήθος ενδιαφερομένων. Ενδεικτικά, υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν για στο Υπομητρώο στελεχών βασικών Σ.Υ.Υ. θα πρέπει να διαθέτουν για παράδειγμα Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών ΚΑΙ αποδεδειγμένη διετή (2) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Σ.Υ.Υ. στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφή με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση τόσο των στελεχών Σ.Υ.Υ. όσο και των εκπαιδευτών στελεχών Σ.Υ.Υ. αποτελεί η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται μέσω της παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών και εκπαιδευτών στελεχών Σ.Υ.Υ. Παράλληλα, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στο πεδίο και στη μεθοδολογία ΣΥΥ κρίνεται απαραίτητη μέσω παρακολούθησης εξειδικευμένων προγραμμάτων από πιστοποιημένους και πεπειραμένους φορείς στους χώρους του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στης Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ακόμα και για όσους δεν στοχεύουν αποκλειστικά να εργαστούν σε φορείς που ασχολούνται με χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε εξάλλου το δεδομένο πως ο χώρος των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με δύο έντονα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα και είναι η αυξανόμενη ανεργία και εισροή μεταναστών.

Για το λόγο αυτό η επιστημονική ομάδα μας έχοντας εντρυφήσει στις ανάγκες των επιστημόνων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να επενδύσουν σε αυτήν την προοπτική καριέρας, κατάρτισε με βάση την πολυετή εμπειρία της στον κλάδο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών που ενδιαφέρονται για το πεδίο της συμβουλευτικής. Τα προγράμματα αυτά της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής έχουν διττή αποστολή. Από τη μία να προετοιμάσουν όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σχετικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και από την άλλη να καταρτίσουν κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να δραστηριοποιηθεί γενικότερα στο χώρο των ΣΥΥ και της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Σύνταξη – επιμέλεια: Employ Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας | www.e-employ.gr

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×