Menu

Μοριοδοτούμενα E-learning - E-employ.gr

Ενταξιακή Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή & Παράλληλη Στήριξη

Κατηγορία Elearning Employ

Σύντομη ΠεριγραφήEL15.Information
Στην Ελλάδα, οι ενταξιακές πρακτικές προωθήθηκαν σημαντικά με το νόμο 2817 του 2000, οπότε ξεκίνησε η υλοποίηση μιας μορφής συνδιδασκαλίας με την ονομασία «παράλληλη στήριξη» (Π.Σ.) και άρχισε σταδιακά να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην Π.Σ. έχουν να επιτελέσουν καινούριους ρόλους. Καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν για να πετύχουν τους στόχους, όπως αυτοί ορίζονται, με βάση τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταρτίσει, τόσο εν ενεργεία όσο και μελλοντικά στελέχη της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, σε θεμελιώδεις αρχές της αλλά και να εφοδιάσει με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο της ενταξιακής εκπαίδευσης αλλά και να επιτελέσουν το σημαντικό ρόλο του εξειδικευμένου «συνδιδασκάλου» για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατηγορίες Δεκτών Υποψηφίων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης που εκπαιδεύουν μαθητές με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της ενταξιακής εκπαίδευσης, με χρήση Παράλληλης Στήριξης. Επίσης, σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς που προσδοκούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί της Π.Σ. και θέλουν να λάβουν σχετική επιμόρφωση. Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζουν εκτός αλλά και εντός σχολικού πλαισίου, παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση στελεχών της εκπαίδευσης που έχουν τη γενική ευθύνη λειτουργίας της Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Τέλος, σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία, για να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

Μοριοδότηση
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση,ενδεικτικά, μοριοδοτείται ή/και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)».
2. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016).
Ακόμη, όπως αναφέρεται στο Ν.4547/ΦΕΚ 102/12.6.2018 αναφορικά με την επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση συμπεριλαμβάνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί συμπληρωματικά πως, αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

KleisetiThesiSou

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Συνοδών & Επιμελητών Παράλληλης Στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Κατηγορία Elearning Employ

Σύντομη ΠεριγραφήEL04 Information
Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης αποτελεί μια ολοένα εντονότερη ανάγκη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και στην Ε.Α.Ε. Σκοπός της παρούσας επιμόρφωσης διάρκειας 400 ωρών, είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν από έναν πιστοποιημένο φορέα γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποίηση που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνολογικό και θεωρητικό υπόστρωμα ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας. Παράλληλα, αντιμετωπίζοντας με επάρκεια τις προκλήσεις αυτού του ρόλου στο πεδίο της πράξης θα εφοδιαστούν με μια επιμόρφωση που τους ανοίγει ένα δυνητικό πεδίο απασχόλησης στον κλάδο της Ε.Α.Ε. Τέλος, κρίνεται πολύ σημαντικό πως η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο αντικείμενο βεβαιώνεται μέσω ενός οργανισμού που πιστοποιείται και ελέγχεται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα (ΕΟΠΠΕΠ) και όχι με μια απλή βεβαίωση από μη σχετικό ή συναφή φορέα με τη Δια Βίου Μάθηση.

Κατηγορίες Δεκτών Υποψηφίων
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Δασκάλους-Νηπιαγωγούς, Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Εργο-Λογοθεραπευτές, Φοιτητές

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση,ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:
1. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)».
2. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

KleisetiThesiSou

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετική ρύθμιση για τους συνοδούς Παράλληλης Στήριξης

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Νομοθετική ρύθμιση στο άμεσο μέλλον που θα επιτρέψει την παρουσία ειδικών βοηθών και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, εξετάζει το ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή στην ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής Ελένη Σταματάκη με θέμα «Παράλληλη στήριξη στην ειδική αγωγή παιδιών με αυτισμό»:

"Αναφορικά με την εξασφάλιση εισόδου ειδικών βοηθών (με εξειδίκευση στον αυτισμό) σε ειδικά σχολεία σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατανοεί την αναγκαιότητα της παρουσίας ειδικού βοηθού και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και εξετάζει την λύση αυτού του θέματος με νομοθετική ρύθμιση στο άμεσο μέλλον" .

Ο Νίκος Φίλης σημειώνει ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει και να προσλάβει ανθρώπους με συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ, αλλά να κατανείμει με διαφανή και δίκαιο τρόπο τις πιστώσεις προς τις Περιφερικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, οι Περιφερικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσλαμβάνουν το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με σειρά προτεραιότητας από αξιολογικούς πίνακες, οι οποίοι εποπτεύονται πλέον από τον Α.Σ.Ε.Π. κατά εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α’/08-06-2016).
Όσον αφορά στην ύπαρξη κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8, αρ. 8 του Ν.3699/2008 ΦΕΚ 199/ τ. Ά /02-10-2008 τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα σχολεία που βρίσκονται στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης επομένως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι αντίστοιχο. Σύμφωνα όμως με την παρ. 2α αρ. 18 του Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/τΑ΄/17-09-2013) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορούν να προκύψουν κάποιες διαφοροποιήσεις με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υ.Α. που αφορά τα ωρολόγια προγράμματα των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και την Α’ Λυκειακή τάξη των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

Στη γραπτή απάντηση του Υπουργού αναφέρονται και τα εξής:

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχοντας ως στόχο την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαίδευση προχώρησε στη διάθεση 2605 πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Γενικών Σχολείων, των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης).

Θα πρέπει να τονίσουμε πως τον ΥΠ.Π.Ε.Θ. διέθεσε κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, περισσότερες από τις διπλάσιες πιστώσεις από αυτές που είχαν διατεθεί κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 (Πίνακας 1).

 

Πίνακας 1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΚΑΤA TO ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014 – 15

ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΚΑΤA TO ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015 - 16

ΕΕΠ και ΕΒΠ

1244 2605

Τα κονδύλια για αυτές τις προσλήψεις διατέθηκαν τόσο από προγράμματα ΕΣΠΑ όσο και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε σχέση με την στελεχιακή ενίσχυση των ΚΕΔΔΥ, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στη διάθεση 160 πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Εν συνεχεία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάθεση Πιστώσεων του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», διατέθηκαν 455 πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ).

Η κατανομή των πιστώσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις γίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ευθύνη όμως των προσλήψεων στις ειδικότητες Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. και την κάλυψη των αναγκών των δομών Ε.Α.Ε., έχει το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) στην περιοχή ευθύνης του.

Πηγή: minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Δράσεις E-learning

Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×