Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

Τροπολογία για τους μαθητές της Γ' Λυκείου πληγεισών περιοχών

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για τις Πανελλήνιες

Tροπολογία για τους μαθητές της Γ' Λυκείου πληγεισών περιοχών

Τροπολογία η οποία ψηφίστηκε, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», προβλέπει τα εξής:

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α ́ 102).

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018- 2019, που υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της υπ’ αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β ́ 3557) υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου

Πριν φύγεις...

Καταργείται η διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των Γενικών Λυκείων ανά ομάδα σχολείων

Δημοσιεύθηκαν τα Προγράμματα Σπουδών της Γ’ Λυκείου

Πράσινες θέσεις εργασίας!

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Κοινωνιολογίας στις Πανελλήνιες και στο Νέο Λύκειο

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Μια από τις βασικές αλλαγές που επιφέρει η ψήφιση του νομοσχεδίου Γαβρόγλου είναι, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας στις επόμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, είναι ένας «πονοκέφαλος» αρχικά για τους διδάσκοντες καθώς αποτελεί μια νέα πρόκληση επί της ουσίας αλλά και επιπρόσθετα δεν γνωρίζουν επακριβώς την ύλη, αλλά και για τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν πρόσφατο προηγούμενο για το μάθημα στις Πανελλήνιες των τελευταίων ετών.

Αναμφίβολα, θεωρούνται πολύ πιθανα θεματικά πεδία που αφορουν σε εισαγωγικές έννοιες στην Κοινωνιολογία, την Εργασία-ανεργία και τις κοινωνικές ανισότητες, τις Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας, την Ετερότητα, τις Διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις κ.λπ. ωστόσο, ως μια ευρύτατη επιστήμη καλείται να πραγματευθεί εκατοντάδες έννοιες, θεωρίες κ.ά.

Απώτερος στόχος του μαθήματος, όπως ενδεικτικά, αναφέρεται και από το Υπουργείο Παιδείας, είναι οι μαθητές
1. Να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλαπλών ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας.
2. Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία.
3. Να αποκτήσουν­ κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία.
4. Να εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών και προβλημάτων.
5. Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
6. Να μάθουν να αξιοποιούν, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν κοινωνιολογικά τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αντλούν από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
7. Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την απαρτίζουν έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις.
8. Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις ελληνικές παραδόσεις, τους θεσμούς, τις αξίες, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα να αναπτύξουν σεβασμό για τη διαφορετικότητα, την κάθε μορφής ετερότητα και την διαπολιτισμικότητα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο κ.ο.κ.
Για παράδειγμα, σε ένα ενδεικτικό πλαίσιο μαθησιακών στόχων μπορούμε να δούμε σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα το ακόλουθο περίγραμμα
Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης—Ελληνική Κοινωνία (4 ώρες)

koinoniologia1 koinoniologia2

Πέρα από τις βιβλιογραφικές παραπομπές και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, σημαντική κρίνεται η στοχευμένη επιμόρφωση πάνω στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής του μαθήματος που θα πρέπει να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος αλλά και η μεθοδική μελέτη και αξιοποίηση πρόσθετων πηγών όπως για παράδειγμα προγενέστερο υλικό που είχε αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377 ) και φυσικά οι αναλυτικές οδηγίες που θα δοθούν για τη διδασκαλία του μαθήματος από το Υπουργείο αλλά και από τη διδασκαλία στην πράξη, έτσι όπως θα εξελιχθεί και θα διαμορφωθεί για τους υποψηφίους των Πανελληνίων.


Για το λόγο αυτό, το ΚΕΔΙΒΙΜ του εκπαιδευτικού ομίλου της Employ, σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες, θα υλοποιήσει στις 22-23/6 μια πρακτική επιμόρφωση στην Αθήνα αλλά και διαδικτυακά, προκειμένου να συνδράμει και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν μελλοντικά το μάθημα, με τις αναγκαίες δεξιότητες και κομβικές γνώσεις για το νέο αυτό εξεταζόμενο μάθημα των Πανελληνίων.

Επιμέλεια σύνταξης : Employ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας |www.e-employ.gr

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×