Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

Η Ενταξιακή Εκπαίδευση σε 5 βασικά βήματα

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

EntaxiakiΤον Οκτώβριο του 2015, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Παίδων και Νεολαίας του Λουξεμβούργου, διοργάνωσαν μια Ευρωπαϊκή Ακρόαση με τίτλο «Ενταξιακή εκπαίδευση – Ας αναλάβουμε δράση!». Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Λουξεμβούργου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εβδομήντα δύο νέοι από 28 χώρες της Ευρώπης, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την ενταξιακή εκπαίδευση στα σχολεία και τις κοινότητές τους. Οι νέοι αντιπρόσωποι εξέφρασαν τη συνολική ικανοποίησή τους για την εκπαίδευση που λαμβάνουν, επεσήμαναν όμως επίσης τις υφιστάμενες αδυναμίες. Η κατάσταση που αναφέρθηκε από τους νέους, καθώς και οι προτάσεις τους, συνοψίστηκαν για να αποτελέσουν τη βάση για τις Συστάσεις του Λουξεμβούργου. Στις 23 Νοεμβρίου 2015, οι Συστάσεις του Λουξεμβούργου παρουσιάστηκαν στους ευρωπαίους υπουργούς Παιδείας ώστε να τις εξετάσουν, καθώς και ως βάση για περαιτέρω ανάληψη δράσης. Οι συστάσεις στηρίζουν την εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης ως τη βέλτιστη επιλογή εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Έχουν ομαδοποιηθεί γύρω από πέντε βασικά μηνύματα που τα οποία εξέφρασαν οι νέοι κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους.

Συστάσεις

1. Τα πάντα για εμάς, με εμάς
Αυτό αναφέρεται στην άμεση συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν:
• Οι φωνές των νέων, καθώς και των οικογενειών τους, πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα.
• Οι νέοι θα πρέπει να ερωτώνται σχετικά με τις ανάγκες τους.
• Οι οργανώσεις νεολαίας θα πρέπει να συμμετέχουν συστηματικά.

2. Σχολεία προσβάσιμα από όλους
Αυτό σχετίζεται με την εξάλειψη όλων των φυσικών και τεχνικών εμποδίων:
• Πολλά εμπόδια έχουν ήδη αρθεί στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να αρθούν όλα ώστε να μπορούν να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τους.
• Τα εκπαιδευτικά κτίρια τα οποία υποβάλλονται σε ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό πρέπει να σέβονται τις αρχές προσβασιμότητας, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας πολυλειτουργικών ή/και ήσυχων χώρων σε σχολεία, καθώς και μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας ευέλικτου εκπαιδευτικού εξοπλισμού.
• Θα πρέπει να διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.

3. Εξάλειψη των στερεοτύπων
Αυτό αφορά την έννοια της «κανονικότητας» – Αν δεχτούμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, τότε ποιος είναι «κανονικός»;
• Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των σχολείων, τους νέους, τις οικογένειες και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεκτικότητας.
• Η διαφορετικότητα πρέπει να εκλαμβάνεται ως θετικό γεγονός• μια κοινή αξία πρέπει να είναι «να δούμε την αναπηρία ως κάτι φυσιολογικό».
• Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί. Η ανοχή βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση.
• Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να είναι πιο ενήμερη και πιο ανεκτική απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

4. Η διαφορετικότητα είναι το μείγμα, η ένταξη είναι αυτό που κάνει το μείγμα πετυχημένο

Το τέταρτο μήνυμα προέρχεται από ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται από ορισμένους νέους:
• Όλοι θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτό που μπορεί να γίνει, όχι σε αυτό που δεν μπορεί να γίνει.
• Η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί πλήρως προσβάσιμη, με σεβασμό στις ανάγκες όλων των μαθητών ως βάση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους.
• Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών, καθώς και η παροχή καλών ευκαιριών κατάρτισης είναι θεμελιώδους σημασίας.
• Η παροχή της αναγκαίας ανθρώπινης ή/και τεχνικής υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές είναι κρίσιμης σημασίας.

5. Να γίνουμε κανονικοί πολίτες
Αυτό συνδέεται με την επίδραση της ενταξιακής εκπαίδευσης για την πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία:
• Είναι σημαντική η ένταξη σε κανονικά σχολεία, για την ενσωμάτωση στην κοινωνία.
• Στόχος είναι να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία.

Συμπέρασμα
Οι Συστάσεις του Λουξεμβούργου συνάδουν και συμπληρώνουν τα σχετικά επίσημα ευρωπαϊκά και διεθνή έγγραφα στον τομέα των ειδικών αναγκών και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι νέοι επεσήμαναν την ενταξιακή εκπαίδευση ως ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και έθεσαν βασικές έννοιες, όπως η κανονικότητα, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η ιδιότητα του πολίτη, στο επίκεντρο των συζητήσεών τους.

Πηγη: https://www.european-agency.org

 

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα Αρχαία γίνονται «παιχνίδι»: Η εκμάθηση σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κατηγορία προβλημάτων που σχετίζονται με τη μάθηση και πιο συγκεκριμένα με την επεξεργασία του γραπτού λόγου.

Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του μαθητή να αποκτήσει τις ικανότητες ανάγνωσης, ορθογραφημένης γραφής καθώς και τη μαθηματική δεξιότητα, σε βαθμό ανάλογο της χρονολογικής ηλικίας του, της νοημοσύνης του και την εκπαίδευσης που έχει λάβει, ενώ παρατηρούνται και αρκετές δυσκολίες που αφορούν τη μνήμη.

Πώς όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές αυτές δυσκολίες αναφορικά με τους σχολικούς χώρους; Αναγκαία και απαραίτητη κρίνεται η ένταξη των μαθητών αυτών σε όλες τις μορφές της, χωρική, κοινωνική, λειτουργική και συμπεριφορική, στα πλαίσια ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.

Βέβαια το μάθημα που δημιουργεί πολλαπλά εμπόδια τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς είναι τα Αρχαία Ελληνικά. Η πρώτη επαφή των μαθητών στην Ά Γυμνασίου με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας είναι συχνά μονότονη και αρνητική, καθώς αυτό διεξάγεται τις περισσότερες φορές με τέτοιο τρόπο που το καθιστά αδιάφορο. Πόσο μάλλον για ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες όπως δυσλεξία, δυσαναγνωσία ή διάσπαση προσοχής. Για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του επίπονου για τους μαθητές αυτού μαθήματος, εκτός από το βιβλίο και τα εποπτικά μέσα που συχνά χρησιμοποιούνται, η φαντασία και η εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού θα μπορούσαν να συμβάλλουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της αισθητοποίησης.

Για παράδειγμα, ένα σκίτσο ή ένα διάγραμμα στον πίνακα, εικόνες, φωτογραφικές και ζωγραφικές απεικονίσεις αναμφίβολα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και έχουν ορατά πιο θετικά αποτελέσματα από μια στείρα και τυπική ακολουθία της ύλης του βιβλίου. Με βάση μελέτες σε εφαρμοσμένες πρακτικές, η αντιστοίχιση επίσης αποσπασμάτων ή φράσεων του κειμένου με πίνακες ή αγγεία που έχουν την ίδια θεματική αλλά και η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή, προσφιλούς εργαλείου των παιδιών αυτής της ηλικίας συμβάλλουν αποφασιστικά στο «ξύπνημα» του ενδιαφέροντος για τα Αρχαία. Μια μίξη ήχου, εικόνας, λόγου, χρώματος και κίνησης που οδηγεί στη δημιουργία ενός «εκπαιδευτικού λογισμικού» είναι ικανή να αφυπνίσει αλλά και να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Σημαντικό είναι να αφιερώνεται σε κάθε μάθημα χρόνος για υπενθύμιση των προηγούμενων αλλά και σύνδεση με τη νέα γνώση, πάντα, με τη βοήθεια ενός προσαρμοσμένου και πρωτότυπου υλικού, ικανού να κεντρίσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα των Αρχαίων. Επιπρόσθετα, ο επιμερισμός της ύλης και τα φύλλα εργασίας, αποτυπωμένα με μεγάλα γράμματα, αριθμούς, σύμβολα, χρώματα και εμπλουτισμένα με ασκήσεις, όπως σταυρόλεξα, ακροστιχίδες και συμπλήρωση κενών βοηθούν δημιουργικά το παιδί να συνεργαστεί και τελικά να προσπαθήσει για το καλύτερο.

Όπως είναι άλλωστε γνωστό, η γλώσσα των προγόνων μας αντικειμενικά αποτελεί «βουνό» για όλους τους μαθητές, πόσο μάλλον γι αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα που φυσικά δυσχεραίνουν μέχρι ένα βαθμό την πλήρη αφομοίωσή της. Ωστόσο, οι βασικές δυσκολίες των μαθητών αυτών αναφορικά με τα Αρχαία εμφανίζονται στο γεγονός ότι έχουν παρόμοια προβλήματα και στο συντακτικό και τη γραμματική των Νέων Ελληνικών. Για το λόγο αυτό ο εκάστοτε καθηγητής πρέπει να σιγουρευτεί ότι οι μαθητές κατέχουν τη δομή της γλώσσας πρώτα από όλα στη σύγχρονη ομιλούμενη. Αναντίρρητα, οι φιλόλογοι οφείλουν σταδιακά να εξοικειώσουν τα παιδιά αυτά με το πολυτονικό σύστημα, τη μετάφραση του κειμένου, τη δοτική, ως «νεοεμφανισθείσα» πτώση αλλά και την αλλότρια κλίση των άρθρων, των ρημάτων και των ουσιαστικών.

Αν και τα προβλήματα φαντάζουν πολλά, δεν είναι ωστόσο απροσπέλαστα. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν Αρχαία, θέτοντας κάθε φορά μικρούς και υλοποιήσιμους στόχους και αλλάζοντας τη φορτική και βαρετή πεπατημένη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών σε ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό «παιχνίδι».

Με επιμονή, υπομονή, συχνή επανάληψη και με τη χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και άπλετης φαντασίας οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να προσφέρουν απλόχερα τον μαγευτικό κόσμο της αρχαιότητας μέσα από γραμματειακά κείμενα στους μαθησιακά πιο αδύναμους μαθητές τους. Με συνοδοιπόρο-σύμμαχο το χρόνο και όχι εχθρό, οι κάθε είδους ανασταλτικές δυσχέρειες των παιδιών περιορίζονται, με αποτέλεσμα η προσπάθεια να ανταμείβεται με τις αλματώδεις επιτυχίες των παιδιών αυτών.

Πηγή:agriniovoice.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ουτοπία ή Πραγματικότητα ένα Σχολείο για Όλους;

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στην ικανότητά της να ενσωματώνει αρμονικά όλα τα μέλη της, περιορίζοντας δραστικά έννοιες όπως περιθώριο και κοινωνικός αποκλεισμός. Καταλυτικό ρόλο στην παραπάνω υπόθεση ο τομέας της παιδείας, ο οποίος καλείται να προωθήσει την έννοια της ένταξης. Με τον όρο ένταξη στην εκπαίδευση εννοούμε τη συμπερίληψη όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, σε ένα ενιαίο σχολικό πλαίσιο. Με λίγα λόγια, «σχολείο για όλους». Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε λέγοντας Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α.).

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, άτομα με Ε.Ε.Α. είναι όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών. Στην ίδια κατηγορία επίσης, ανήκουν μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης ή εγκατάλειψης. Τι έχουμε όμως να κερδίσουμε από μία «εκπαίδευση για όλους»; Πρώτα απ’ όλα, η ένταξη είναι μια «διαδικασία» που ανταποκρίνεται στην έννοια της πολυμορφίας αλλά και της εκμάθησης πώς να ζουν και να μαθαίνουν τα παιδιά από τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες. Τα παιδιά με Ε.Ε.Α., έχει αποδειχθεί, ότι αναπτύσσουν καλύτερα τις μαθησιακές τους δεξιότητες σε σχέση με τη φοίτηση σε ειδικές τάξεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα παιδιά αυτά βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους, χτίζουν μία θετική εικόνα για τον εαυτό τους και κυρίως μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, εξελίσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Ωστόσο, τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο προνόμιο των παιδιών με Ε.Ε.Α. Επειδή η φιλοσοφία της ένταξης είναι να βοηθήσει όλα τα παιδιά να μάθουν, το καθένα ωφελείται με το δικό του τρόπο μέσα στην τάξη. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να προσθέσουμε, ότι μέσω αυτής της διαδικασίας όλοι οι μαθητές διδάσκονται την έννοια της ίσης αξίας και των ίσων δικαιωμάτων, καλλιεργώντας τα αισθήματα του σεβασμού και της κατανόησης. Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε θέματα ειδικής αγωγής και μαθαίνουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητες και ότι πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί για να επιβιώσουν και να είναι ευτυχισμένοι.

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ένταξη βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι εργάζονται σε κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς (θρησκείες, φυλές, φιλοδοξίες, ανάγκες). Σύμφωνα, λοιπόν, με την καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Δρ. Etscheidt, όλα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτυχθούν σε περιβάλλοντα που μοιάζουν με τα περιβάλλοντα στα οποία τελικά θα εργαστούν.

Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες ομάδες μαθητών στους οποίους η συνεκπαίδευση δε θα λειτουργήσει. Κάποια παιδιά για να ενταχθούν πρέπει παράλληλα να κινηθούν σε πιο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το να είναι όλα τα παιδιά σε μία ενιαία τάξη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα παρά οφέλη. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μία αρνητική στάση ως προς τη φιλοσοφία της ένταξης. Με την απαραίτητη στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό και τη δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, κάθε δυσκολία μπορεί να καμφθεί. Στην Ελλάδα, όσο αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της ιδέας της ένταξης. Παρ’ όλα αυτά, από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Χρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, να στελεχωθούν τα σχολεία με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, να δοθούν οι αναγκαίοι υλικοί πόροι και κυρίως να γίνει άρση όλων των αρνητικών αντιλήψεων και στερεότυπων που επικρατούν, ώστε η φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης να γίνει πραγματικότητα.

«Εκπαίδευση για όλους» σημαίνει διασφάλιση μιας ισορροπημένης, διαφοροποιημένης, ουσιαστικής κι ευχάριστης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και πάνω απ’ όλα για τα παιδιά που περιγράφονται ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για κάποιους ανθρώπους, αυτή η ιδέα μοιάζει ουτοπική. Η εφαρμογή της ένταξης δεν είναι εύκολη αλλά ούτε και ακατόρθωτη. Θεωρώ πως είναι υποχρέωση όλων μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε «σχολεία χωρίς αποκλεισμούς», γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε να ζήσουμε σε μία «κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Σύνταξη: Πηνελόπη Ζουμπουρλή, παιδοψυχολόγος
Πηγή: tutorialgate.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ταξίδι της Μαρίας | Ένα κορίτσι με Αυτισμό

Κατηγορία Άρθρα & Νέα για την Εκπαίδευση

Για να αναπτυχθεί μια καλύτερη γνώση για τον αυτισμό στην κοινωνία, το Ίδρυμα Orange έχει δημιουργήσει 'το ταξίδι της Μαρίας', ένα σύντομο φιλμ από τον καλλιτέχνη Miguel Gallardo, πατέρα ενός κοριτσιού με αυτισμό. Το ταξίδι της Μαρίας είναι ένα μικρό ταξίδι στο εσωτερικό κόσμο μίας εφήβου που έχει αυτισμό, ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, αγάπη, δημιουργικότητα και γνησιότητα, που αρχίζει με την κατανόηση από τη μεριά των γονέων της οι οποίοι βλέπουν την κόρη τους να συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο, πριν πάρει την επιβεβαίωση της διάγνωσης: Αυτισμός.

Διαβάστε περισσότερα

37 Υποτροφίες στο Εξωτερικό

Κατηγορία Φοιτητικά Νέα
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό στους τομείς της Πληροφορικής, της Οικονομίας, της Επικοινωνίας, των Κοινωνικών Επιστημών,της Υγείας, κ.ά

Επιστήμη Πληροφορικής (13 θέσεις)

 

1PhD Position - (Bio-)Informatics (m/f)
German Institute of Human Nutrition Germany

 

2PhD: Statistical Interpretation of Microstructures
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 31/1/2018

 

3Postdoc Position on Computational Approaches to Food Microbial Ecosystems
Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
DeadLine : 28/1/2018

 

4PhD student bioinformatics and the origin of eukaryotes (1.0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 1/3/2018

 

5Postdoctoral Position in Cognitive Neuroscience: MEG lab
National Research University Higher School of Economics Russia

 

6Postdoc position - Machine learning and network science
Umeå University Sweden
DeadLine : 1/3/2018

 

7PhD/Post-Doc Position for Neural Network Research Using High-density Microelectrode Arrays
ETH Zurich Switzerland

 

8PhD in Data Science and Architecture
ETH Zurich Switzerland

 

9Post-doctoral Researcher position in Biomedical Image Computing
ETH Zurich Switzerland

 

10PhD student on “Predictive model for local urban climate using machine learning”
ETH Zurich Switzerland

 

11PhD Studentship: Information Visualization Directed by Graph Data Mining
University of Kent United Kingdom
DeadLine : 29/1/2018

 

12Research Fellow - Metagenomics
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 23/1/2018

 

13Research Fellow in Autonomous Cars Guidance
Cranfield University United Kingdom
DeadLine : 8/2/2018
 
Οικονομικές Επιστήμες (2 θέσεις)

 

1Postdoc Researcher - Migration, Terrotorial Inequalities & Spatial Justice
University of Groningen Netherlands

 

2PhD Position in Public Health Genetics
University of Basel Switzerland
 
Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)

 

1Research Fellow in Media Studies
University of Stavanger Norway
DeadLine : 31/1/2018
 
Επιστήμες Υγείας (3 θέσεις)

 

1PhD student - Department of Veterinary Public Health and Food Safety
Ghent University Belgium
DeadLine : 12/2/2018

 

2PhD Scholarship Biophysics of nanomedicines (1.0 FTE)
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 14/2/2018

 

3PhD Position in Public Health Genetics
University of Basel Switzerland
 
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις)

 

1Post-doctoral Researcher in Coral Reef Functioning
University of Queensland Australia
DeadLine : 24/1/2018

 

2PhD position (m/f) Subject: Data-driven analysis of nutrient in-stream processing and modelling beyond the river reach scale
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Germany
DeadLine : 31/1/2018

 

3PhD in Assessment of Trade-off Processes between Sustainable Development Goals
Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
DeadLine : 20/1/2018
 
Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις)

 

1Post-doctoral researcher - Faculty of Psychology
Webster University Vienna Austria
DeadLine : 31/1/2018

 

2Postdoc Researcher - Migration, Terrotorial Inequalities & Spatial Justice
University of Groningen Netherlands

 

3PhD Position in Public Health Genetics
University of Basel Switzerland
Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)

 

1Postdoc Researcher – Learning Analytics, Incentives and Decision-Making in Education
Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
DeadLine : 25/1/2018
 
Θετικές Επιστήμες (10 θέσεις)

 

1Post-doctoral Researcher in Coral Reef Functioning
University of Queensland Australia
DeadLine : 24/1/2018

 

2Research Fellow (Polymer Chemistry)
University of Southern Queensland Australia
DeadLine : 12/2/2018

 

3Postdoctoral position: A study of the anti-edema effect of CDK inhibitors after focal cerebral ischemia in rat
Université Bretagne Loire France
DeadLine : 15/2/2018

 

4PhD position (m/f) Subject: Data-driven analysis of nutrient in-stream processing and modelling beyond the river reach scale
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Germany
DeadLine : 31/1/2018

 

5PhD Position - (Bio-)Informatics (m/f)
German Institute of Human Nutrition Germany

 

62 doctoral candidates (PhD students) in the field of Solar Cells and Scanning Probe Microscopy (M/F)
University of Luxembourg Luxembourg
DeadLine : 30/1/2018

 

7PhD in Assessment of Trade-off Processes between Sustainable Development Goals
Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
DeadLine : 20/1/2018

 

8PhD Scholarship Biophysics of nanomedicines (1.0 FTE)
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 14/2/2018

 

9PhD: Statistical Interpretation of Microstructures
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 31/1/2018

 

10Postdoc Researcher - Migration, Terrotorial Inequalities & Spatial Justice
University of Groningen Netherlands

 

Πηγή: career.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
T. 213 0360288 / 211 7706766
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×