Menu

Δράσεις Δια Βιου Εκπαίδευσης – Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής – Σεμινάρια εκπαιδευτικών - E-employ.gr

Αξιολόγηση και Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μαθητές με Δυσλεξία

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Η ενασχόληση με τις λέξεις και τη Γλώσσα εν γένει προϋποθέτει την ύπαρξη και αξιοποίηση πλήθους δεξιοτήτων. Απαιτούνται λεκτικές δεξιότητες, ισχυρή μνήμη, φωνολογική επίγνωση, αφαιρετική και μεταγνωστική ικανότητα. Η Δυσλεξία αποτελεί μια σοβαρή διαταραχή των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, που οφείλεται σε εγγενή αίτια. Εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών και εκφράζεται με σοβαρές δυσκολίες σε όλα τα πεδία του μαθήματος της Γλώσσας με ειδική συμπτωματολογία κι αντιμετώπιση. Το παρόν πρόγραμμα αφορά στη διεξοδική μελέτη της Δυσλεξίας μέσω της εξέτασης των θεωρητικών μοντέλων, της αιτιολογίας, της συμπτωματολογίας, της αξιολόγησης και της ειδικής αντιμετώπισης. Η διαταραχή αυτή απαιτεί ειδική διάγνωση και διδακτική, που συνάδουν με το μαθησιακό και νευρο-ψυχολογικό προφίλ των μαθητών που έχουν διαγνωστεί με αυτού του είδους τη διαταραχή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές σχολικής ηλικίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αρχικά η συνοπτική θεωρητική και πρακτική μελέτη των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών στη Γλώσσα. Αρχικά, θα εξεταστούν συνοπτικά οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ως πεδίο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και οι κατηγορίες τους. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ο εννοιολογικός καθορισμός της Δυσλεξίας και η παρουσίαση των θεωρητικών μοντέλων. Θα παρουσιαστούν οι μορφές της μέσω ανάλυσης περιπτώσεων. Θα αναλυθεί η αιτιολογία τους και οι επιμέρους ψυχο-φυσιολογικοί μηχανισμοί που επιδρούν σε αυτές. Θα εξεταστούν οι πρώιμες ενδείξεις και η συμπτωματολογία της διαταραχής και θα παρουσιαστούν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αξιολόγησης, που στοιχειοθετούν την εικόνα της διαταραχής. Τέλος, θα αναλυθούν οι αρχές εκπαιδευτικής παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο.

Μαθησιακοί Στόχοι

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν στην απόκτηση γνώσεων ως προς την έννοια της Δυσλεξίας, την ένταξη της διαταραχής στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και την απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την αναγνώριση και την αντιμετώπισή της. Οι διδακτικές τεχνικές του σεμιναρίου αφορούν στα ακόλουθα: Εμπλουτισμένη εισήγηση, Ατομικές εργασίες, Προβολή εποπτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: - να κατέχουν πληροφορίες για τη Δυσλεξία, - να διακρίνουν τη Δυσλεξία ως Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, - να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε μαθητές με Δυσλεξία, - να σχεδιάζουν υλικό αξιολόγησης και παρέμβασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής όλων των βαθμίδων, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση της Δυσλεξίας και των επιπτώσεών της στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α. που συνεργάζονται με παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, που ενδιαφέρονται να λάβουν γνώσεις για το αντικείμενο.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά και Μαθησιακές Δυσκολίες

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το μάθημα που δημιουργεί τις περισσότερες δυσκολίες τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι τα Αρχαία Ελληνικά. Η πρώτη επαφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας είναι συχνά απογοητευτική, καθώς αυτό διεξάγεται τις περισσότερες φορές με τέτοιο τρόπο που το καθιστά δυσνόητο και αδιάφορο. Πόσο μάλλον για έναν/μία μαθητή/τρια με μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαναγνωσία ή διάσπαση προσοχής, που συνήθως χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τους/τις συμμαθητές/τριές του/της, για να ολοκληρώσει την ίδια εργασία. Έτσι ο/η μαθητής/τρια αποκτά μαθησιακά κενά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει την ύλη των επόμενων τάξεων.

Το παρόν σεμινάριο έρχεται να δώσει θεωρητικές γνώσεις σε ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών και πρακτικές συμβουλές για την προσαρμογή και τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Με συγκεκριμένα παραδείγματα από την ύλη των σχολικών βιβλίων και σχέδια μαθήματος, επιχειρεί να επιμορφώσει τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν στρατηγικές διδασκαλίας, οι οποίες, μέσα από τα γραμματειακά κείμενα, θα μυήσουν στον κόσμο της αρχαιότητας ακόμα και τους/τις πιο αδύναμους/ες μαθησιακά μαθητές/τριες τους.

Στόχος Επιμόρφωσης

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, αναμένεται οι συμμετέχοντες/ουσες: να μπορούν: (α) να κατανοούν τα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών, (β) να προσαρμόζουν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στις ανάγκες και στις δυνατότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και (γ) να οργανώνουν ένα σχέδιο μαθήματος κατάλληλο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ και σε φοιτητές/τριες φιλοσοφικών σχολών, που θέλουν να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την καλύτερη προσαρμογή της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικός γραμματισμός και γλωσσική διδασκαλία σε δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία

Κατηγορία Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στην παροχή τόσο θεωρητικών όσο μεθοδολογικών/πρακτικών γνώσεων αναφορικά με την καλλιέργεια του διαπολιτισμικού γραμματισμού σε τάξεις με γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των δίγλωσσων μαθητών ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια του διαπολιτισμικού γραμματισμού των μαθητών μέσω της ενίσχυσης στρατηγικών, δεξιοτήτων, διαπολιτισμικών στάσεων και αξιών καθώς επίσης και της πολυπολιτισμικής ενημερότητας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν με στόχο την καλλιέργεια διαπολιτισμικά εγγράμματων μαθητών.

Στόχος Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της καλλιέργειας ικανοτήτων διαπολιτισμικού γραμματισμού στους μαθητές ενώ ως επιπλέον βασικός στόχος του είναι να καταστήσει στους εκπαιδευτικούς εμφανές το προφίλ των δίγλωσσων μαθητών και των αναγκών εκπαίδευσής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

- Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους που διδάσκουν σε τάξεις με μαθητές από άλλα πολιτισμικά και γλωσσικά πλαίσια κι έχουν μαθησιακές δυσκολίες
- Αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και επιθυμούν να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους
- Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς επίσης και απόφοιτούς ΙΕΚ, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην εκπαίδευση δίγλωσσων μαθητών.
- Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τελούν υπό απόσπαση στο εξωτερικό διδάσκουν σε δίγλωσσους μαθητές
- Κάθε ενδιαφερόμενο που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε δίγλωσσους μαθητές

DeiteAkomi

Διαβάστε περισσότερα
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
Αθηνα

Φειδιππίδου 27, 11527
Αμπελόκηποι
T. 213 0360288/ 211 7706766
F. 211 7704544
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονικη

Λ.Καυταντζόγλου 14Α, 54639
T. 2310 230545 / 2310 230415
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θες να μαθαίνεις για τις επιμορφώσεις μας;
Γράψε μας το mail σου
×